Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních

podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen
zkratkou „VOP“) platí pro nákup konzultací, audionahrávek, e-booků
(elektronických knih), video kurzů, online kurzů (v dalším textu vše
též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní
www.martinasuhajova.cz.
Provozovatelem webů je Martina Šuhajová, IČ: 68753543 (dále
jen „Poskytovatel“).
2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané
mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces
uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto
VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy
a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní
smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. I proces uzavírání této
smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve
VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní
smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou
v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od
ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem
VOP). 
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě
před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané
produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě
a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte
mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko
„Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete
na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu
s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli,
četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký
zde popisuji. 
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je
podrobnější obsah:
II.
Důležité pojmy (definice)
1.POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):
Poskytovatelem je: Martina Šuhajová
se sídlem/místem podnikání: Za Prachárnou 4501/1a, 586 01 Jihlava IČO:
68753543
zapsána v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, sp. zn.
ZU/MMB/0507003/2021
Kontaktní telefon: +420 605 461 835
Adresa pro doručování elektronické
pošty: martinasuhajova1@gmail.com
Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.
2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím
webového rozhraní www.martinasuhajova.cz se mnou uzavřete Kupní
smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto

webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím
téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu
o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby
podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako
OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost)
anebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení –
Klient.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická
osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba
a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte
jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako
Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel
více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má
Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému
Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené
jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.
Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení
VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. 
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to
Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ
KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel
a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají
přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace,
telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních
prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace
na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní
hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším
operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.
Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků
komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy,
kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde
zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen
„NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se
řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Jako Klient objednáváte produkty zásadně přes webové
rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových
stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 
2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém
rozhraní www.martinasuhajova.cz naleznete veškeré mé produkty
i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným
popisem jejich formy, obsahu s uvedením, pro koho jsou určeny
a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace

produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou
informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna
uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení §
1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní
slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své
kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce
na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném
produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“
webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat
a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně
ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete
kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „CHCI“ . 
O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným
na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce.
Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky
a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není
v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno,
že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky
v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení
o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na
adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením
potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena.
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky)
jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření
pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má
se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
objednávkou se nadále nezabývám. 
Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je
možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že
výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku
nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které
neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 
4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se
uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její
přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
podobě, není přístupná. 
IV.
Cena produktů, služeb a platba
1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek
produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou
platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.
Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter
produktů a služeb nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady

spojené s jejich dodáním. 
2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená
u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky
(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo
ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je
myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné
chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám
za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to
ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí
objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této
zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-
li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím
potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání
objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinni vám
produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané
ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt
v mém vlastnictví. 
4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit způsoby
uvedenými v konkrétním formuláři.
Mohou být následujícími způsoby:
– bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet:
pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu
potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte
uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle
spárována a produkt co nejdříve dodán.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém
rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní
cena se hradí v korunách českých.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. 
V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od
potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené
v pokynech k platbě, v zálohové faktuře (objednávce). Kupní cena
je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka
připsána na můj bankovní účet. 
V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě
zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený
v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň
slouží i jako dodací list. 
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.
V.
Dodací podmínky produktů (konzultací, e-booků, videokurzů, online
kurzů)
1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální
obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich
stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi

v objednávce sdělenou mailovou adresu.
2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu
platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem,
bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy
bude platba připsána na můj bankovní účet.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů
nevznikají náklady na dopravu. 
4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte
funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady,
kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. 
5. Digitální obsah (audionahrávka,videokurz, online kurz,
ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici
hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít
a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání
video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 
VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti
s hardwarem a softwarem
1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi
na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy
webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje
k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu
.docx a pdf. Meditace a obsah videokurzu přehrajete s pomocí
internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software
musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání
obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet
s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš
hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám
za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé
rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah
krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo
výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění. 
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné
jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho
užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím
účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých
znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží
na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky
s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit
osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch
v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
VII.
Odstoupení od kupní smlouvy
1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní

smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní
ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytuji všem
Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se
rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být
odstoupení od Smlouvy odesláno mailem
na sabinahrabovska@gmail.com nebo odesláno poštou na moji
adresu uvedenou v čl. II. VOP. Odstoupit lze i vyplněním
formuláře, který naleznete zde.>>> V případě použití vzorového
formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí.
Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní
smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit
zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění
zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste
v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již
bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.
2.Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím
peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Při
odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem,
jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste
souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly
spojeny další náklady. 
3. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se
workshopů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení
důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti
(podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané
ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od
smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá
účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou
adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela
před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji
do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi
výslovně dohodnuto jinak. 
5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených
zákonem. 
6. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou workshopu
poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy
z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva
účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů
od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou
zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu,
není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.
VIII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním
i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a §

2165 až 2174 NOZ. 
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a §
2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí
nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví
do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při
převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady
nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží.
Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám
pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel
vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu
u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění,
nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě
opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu
vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od
smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud
nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné,
požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte
od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu
bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete
požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat
i v případě, že bych nebyla schopni vám nový produkt bez vad
dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak
i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že
by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před
převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu
sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se
nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady
způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu,
nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 
6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu
po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat
i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán
v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná
pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte
reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte
i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh
řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné
potvrzení. 
IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti
nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II.

VOP nebo na elektronické adrese 
martinasuhajova1@gmail.com
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním
orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním
předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.
Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se
svými stížnostmi. 
3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde
ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho
mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní
inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou
uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online,
Která je zřízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
X.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění
povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem,
který naleznete https://sabine.cz/sabina-hrabovska-marketingovy-specialista-
kontakt/ochrana-osobnich-udaju/ 
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP
jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních
podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 
4. Tyto VOP jsou účinné od 18. 01. 2024